תנאי שימוש

עודכן לאחרונה ביום  11/02/2020

ברוכים הבאים לאתר ReutRachel

 

כללי:

התכנים והשירותים, כהגדרתם להלן ,מוצעים לכם באתר, כהגדרתו להלן, על ידי רעות גבע ("בעלת האתר"). השימוש באתר, בשירותים ובתכנים המוצעים באתר כפופים לתנאי שימוש אלה, מדיניות הפרטיות של האתר והוראות הדין. תנאי השימוש בצירוף מדיניות הפרטיות מהווים יחדיו את ההסכם בין בעלת האתר לבין המשתמשים ביחס לשימוש שיעשו המשתמשים בתכנים ובשירותים המוצעים והמוצגים באתר ("ההסכם") ועל כן יש לקרוא אותם בעיון שכן כל שימוש שיעשה בהם המשתמש מעיד על הסכמה לתנאי ההסכם. בעלת האתר עושה את מירב המאמצים ומשקיעה משאבים ניכרים בהפעלת האתר. אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או אם יש לכם שאלה או הערה, אנא צרו קשר עם בעלת האתר באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא"ל: [email protected] וכמפורט באתר.

ההסכם מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הוראותיו מתייחסות, כמובן, גם למשתמשים שאינם מגדירים עצמם בלשון זכר כאמור. בעלת האתר רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בהסכם ו/או בחלקו, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי מהותי בתנאי ההסכם יפורסם ויחייב את המשתמשים מרגע פרסומו. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ למשתמשים לעיין באופן תקופתי בהוראות ההסכם. במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם זה לבין הוראות הדין, יגברו הוראות ההסכם. אולם אם דין כלשהו אינו מאפשר התניה על הוראותיו, יקראו הוראות ההסכם כך שיעלו בקנה אחד עם הוראות הדין ובמידת האפשר לפי הכוונה המקורית של הוראות ההסכם.  כל המחירים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין. בעלת האתר רשאית לעדכן את המחירים באתר מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. רישומי בעלת האתר ורישומיה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות באמצעות האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. התכנים ו/או המידע אודות השירותים המוצגים באתר, מכל מין וסוג שהוא, הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבים כלל את בעלת האתר. המשתמש מאשר כי ידוע לו והוא מקבל את העובדה כי המידע הנ"ל עלול להיות לא מדויק ועלול לכלול שגיאות, טעויות, מידע חסר או מידע חלקי ובעלת האתר לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת כתוצאה מהצגת המידע באתר, השימוש שייעשה המשתמש במידע זה ו/או הסתמכותו עליו. בעלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות אך רשאית בכל עת להפסיקם, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. באתר עלולה להיות מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של בעלת האתר (הכוללים גם דברי פרסומת שלה ו/או של שותפיה העסקיים). המשתמש רשאי שלא להירשם לקבלת דיוורים אלה ורשאי בכל עת, בהתאם להוראות הדין, להסיר את עצמו מן הדיוור דרך הלינק (קישורית) בתחתית הדיוור שהתקבל ו/או באמצעות משלוח הודעה מתאימה בדוא"ל לכתובת: [email protected].

בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה במקרה של תקלה טכנית באתר ו/או בנסיבות שאינן בשליטתה ו/או עקב הפרת ההסכם על ידי המשתמש ו/או עקב מידע שגוי שמסר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. על המשמש לוודא כי הוא עושה שימוש בדפדפן אשר יאפשר את פעילות האתר.

הגדרות

למונחים להלן תהא הפרשנות שלצידם:

 • הסכם – תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות של בעלת האתר, כמקשה אחת.
 • אתר – אתרי האינטרנט ו/או היישומונים (אפליקציות) ו/או כל יתר דפי המדיה הדיגיטלית (והרשתות החברתיות) האחרים המופעלים כיום וכפי שיפעלו בעתיד על ידי בעלת האתר ו/או על ידי מטעמה תחת המותג INSITEOUT, בהם מוצעים השירותים והתכנים.
 • השירותים – מכלול השירותים המוצעים באתר על ידי בעלת האתר.
 • תכנים / תוכן / מידע – מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות תמונות, מקטעי מלל ומקטעי וידאו, אודיו, צליל וכד' המוצגים מפעם לפעם באתר, בכלל זה תכנים הקשורים בשירותים.
 • את/ה ו/או משתמש/ים ו/או המשתמש – ישות משפטית אשר נחשפת לשירותים ותכנים וכן ישות משפטית בעלת כשרות משפטית על פי דין להתקשר עם בעלת האתר בהסכם מחייב לרכישת השירותים.
 • ימים – ימי עסקים.
 • הזמנה – הזמנת שירות באתר על ידי המשתמש.
 • פרטים מזהים – פרטים אשר הזין המשתמש באתר לצורך ביצוע ההזמנה העלולים לכלול בין היתר שם מלא, כתובת מדויקת, מספר זיהוי (לרבות ח.פ. ועוסק מורשה), כתובת דוא"ל, מספר נייד ופרטי כרטיס אשראי.

התחייבויות והצהרות המשתמש  כלפי בעלת האתר

מבלי לגרוע מהצהרות מהתחייבויות המשתמש בכל מקום אחר בתנאי שימוש אלה, המשתמש מצהיר, מאשר ומתחייב כלפי בעלת האתר כי:

 • הוא רשאי להתקשר עם בעלת האתר לפי הוראות ההסכם ולפי כל דין.
 • ישתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 • הפרטים המזהים שימסור, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי וכל מידע אחר שיידרש ממנו, ככל שיידרש, יהיה נכון, מדויק, מלא, תואם את המציאות ואינו מטעה.
 • עצם מסירת הפרטים המזהים מהווה הסכמתו המפורשת להיכלל במאגר המידע של בעלת האתר.
 • בעלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש ו/או לצדדים ג' כתוצאה מהשימוש שייעשה בשירותים המוצעים באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו.
 • הוא מסכים שבעלת האתר תהא רשאית למסור את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים אם הדבר מתחייב על פי כל דין ו/או אם בעלת האתר תעמוד בפני איום כי ינקטו נגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין מעשי ו/או מחדלי המשתמש.
 • לא יעתיק ו/או ישכפל את האתר ו/או את התכנים שבו.
 • הוא פוטר את בעלת האתר מכל אחריות בקשר לתכני האתר, לרבות בכל הקשור לשירותים ולשימוש שייעשה בהם.
 • לא יעשה שימוש בשירותים באופן הפוגע בזכויות צדדים שלישיים (לרבות זכויותיו לפרטיות וזכויות הקניין הרוחני שלו) ו/או באופן המפר את הוראות הדין.

לבעלת האתר הזכות שלא לאשר התקשרות עם משתמש מכל סיבה שהיא, ובכלל זה שלא להתיר למשתמש לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש באתר, כולו או חלקו והכל באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בהסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לבעלת האתר על פי דין ו/או הסכם. לבעלת האתר יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה "שימוש לרעה", האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בהסכם ו/או דין.

 

ביצוע ההזמנה דרך האתר

עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמש תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך למשתמש שהעסקה אכן אושרה. פרטי ההזמנה כפי שהוזנו בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי בעלת האתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל בעלת האתר.

סליקת כרטיסי האשראי של המשתמש מתבצעת באמצעות חברת סליקה הקשורה בהסכם מחייב מול בעלת האתר ועל כן בעלת האתר אינה שומרת את פרטי אמצעי התשלום של המשתמש ואינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת הסליקה ביחס לכך.

 

משתמש יקר שם לב – בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו לאחר ביצוע ההזמנה ניתן לבטלה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ולא יאוחר מיומיים לפני מועד תחילת השירות. בהתאם לזאת, אם ברצונך לבטל את הזמנתך עליך לפנות אלינו בדוא"ל לכתובת [email protected] על מנת לבטל את ההזמנה.

במידה ובוטלה עסקה על-ידי המשתמש, בהתאם להוראות הדין ותנאי שימוש אלה תזכה בעלת האתר את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה בניכוי 100 ₪ או 5% מגובה העסקה, הנמוך מביניהם. מבלי לגרוע מאילו מהוראות תנאי השימוש, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן, תהא בעלת האתר רשאית, מבלי שהדבר יתפרש כנטילת אחריות כלשהי, לבטל את העסקה (כולה או חלקה) ו/או לזכות את המשתמש בגינה או לבטל את חיוב כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה: (א) במקרה של טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר על בסיסם נערכה העסקה; (ב) במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו האתר עקב נסיבות שאינה בשליטת בעלת האתר (ג) במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבויותיו על פי הדין ו/או תנאי שימוש אלה. התקשרות שבוטלה כאמור לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד בעלת האתר בשל כך.

תשלום

כל המחירים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין. בעלת האתר רשאית לעדכן מחירים באתר מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי והודעה על כך תתפרסם באתר. הזמנה שאושרה מהווה רכישה המחייבת את המשתמש בתשלום מלוא הסכום הנקוב באתר עבור ההזמנה. חיוב המשתמש יתבצע על ידי חיוב אמצעי התשלום שמסר המשתמש. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את העסקה לא תוכל בעלת האתר לספק את השירות.

המשתמש מאשר בזאת שלא לשלוח אליו חשבונית מס / קבלה בדואר רגיל לאחר ביצוע הרכישה, אלא להסתפק באפשרות לקבל ולצפות בפרטי הקבלה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שהזין באתר טרם ביצוע ההזמנה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלת האתר גם במידה שייקבע כי חשבונית המס / קבלה  שנשלחה אליו מהווה דבר פרסום האסור על פי דין.

 

מבצעים והנחות

 

בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, עשויה בעלת האתר להציע מבצעים ו/או הנחות לתקופה מוגבלת לרבות באמצעות שוברים (קופונים).

מימוש השובר יתבצע בהתאם לתנאים הנקובים בו ובכפוף לאימות פרטי המחזיק בו אל מול הפרטים שמסר המשתמש.

על המשתמש לממש את השובר לא יאוחר מהמועד האחרון הנקוב בו למימוש כאשר לאחר מכן יפקע תוקפו ולא ניתן יהא לממשו או לקבל החזר כלשהו בגינו.

בעלת האתר רשאית לשנות את תנאי השובר בכל עת על-פי שיקול דעתה הבלעדי כאשר המשך שימוש המשתמש בשובר לאחר שינוי תנאיו מעידות על הסכמת המשתמש לתנאיו החדשים.

מובהר כי את השובר ניתן לממש אך ורק במלואו ובפעם אחת בלבד.

בכל עסקה ניתן יהיה לממש שובר אחד בלבד ולא יהא כפל מבצעים.

סכום ההנחה יוצג בעמוד התשלום לאחר הקלדת מספר השובר.

לא יתאפשר שימוש בשובר לצורך תשלום על משלוח.

הזכויות באתר ותכניו

אסור למשתמש  לעשות שימוש בתכני האתר באופן הפוגע בזכויות של צדדים שלישיים והוראות הדין ובכלל זה אסור לו להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם את התכנים ללא הסכמת בעלת האתר מראש ובכתב. בעלת האתר תהא רשאית לבצע כל פעולה ביחס לאתר לרבות למכור את האתר ו/או למכור שטחי פרסום באתר ו/או להציב בו קישורים ממומנים.

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים בתכני האתר ובמותג IN SITE OUT הנם רכושה של בעלת האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצוב האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר. משתמש אינו רשאי בלא קבלת רשותה של בעלת האתר מראש ובכתב): (א) לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע ותוכן כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, קטעי אודיו ווידאו וטקסטים, עיצוב ותמונות וכיוצא בזאת (ב) להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים (ג) ליצור לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר (ד) להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (i- Frame), גלויה או סמויה (ה)  להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

האותיות הקטנות

 

​בעלת האתר שמה לה כמטרה לספק שירות מקצועי, מהיר, בטוח ואיכותי ועל כן תפעל כמיטב יכולתה למנוע תקלות במסגרת השירות אותו היא התחייבה לספק אולם היא אינה מתחייבת כי התכנים והשירותים המוצעים באתר יהלמו את צרכיך וציפיותיך ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר בגין השירותים ו/או התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך.

בעלת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, בעלת האתר אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית והיא אינה אחראית לנזקים, קלקולים, תקלות או כשלים באתר ובמערכותיו והמשתמש פוטר את בעלת האתר מכל אחריות בקשר לכך.

השימוש שהמשתמש עושה באתר ובכל שירות שיבחר לרכוש מבעלת האתר ניתן כמות שהוא (AS IS) והמשתמש פוטר ומשחרר את בעלת האתר ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא שנגרמו או ייגרמו למשתמש או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לשירותים המוצעים לרכישה באתר.

היעדר אחריותה של בעלת האתר ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לתכנים, לשירותים או לשימוש בהם או לאי היכולת להשתמש בהם.

מובהר כי היעדר אחריותה של בעלת האתר ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה בעלת האתר מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של משתמש. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על בעלת האתר ו/או מי מטעמה.

המשתמש ישפה ויפצה את בעלת האתר מייד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק והפסד שייגרם לה היה ויתברר כי השימוש שעשה בשירותים הפר זכויותיו של צד ג' ו/או הוראות הדין.

המשתמש מאשר כי ידוע לו והוא מסכים לכך במפורש כי גם ייקבע על ידי ערכאה משפטית מחייבת כי למרות האמור לעיל יש להטיל בעלת האתר אחריות כלשהי על בעלת האתר בגין השירותים המוצעים על ידה הפיצוי למשתמש לא יעלה על סך התמורה ששילם בפועל עבור השירות שבגינו הוטלה על בעלת האתר אחריות כאמור או סך של 500 ₪, הנמוך מביניהם.

המשתמש מסכים בזאת כי כל תביעה או דרישה שתופנה כנגד בעלת האתר תוגבל בתקופה של 12 חודשים ממועד היווצרות העילה, ויש לראות בסעיף זה משום הסכם לתקופת התיישנות לפי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, לאור מהות השירותים. הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

כל מידע פרסומי כל חומר פרסומי המוצג באתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל לפרסום את רשותה של בעלת האתר והיא אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר.

אין לראות בפרסום באתר כעידוד או כהמלצה של בעלת האתר לרכישת מוצרים או שירותים כלשהם ואין לראות בה כצד לפרסומים אלה או לכל עסקה שיעשה המשתמש בעקבות הפרסומים.

עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר לאתר אחר או הימצאותו של קישור לאתר צד ג' כלשהו באתר ("האתר המקושר") אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר המקושר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, ובעלת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, בעלת האתר איננה שולטת, איננה מפקחת ואיננה אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות האתר המקושר בין אם מדובר בקישורים טקסטואליים או ויזואליים (קרי, קישורים המאפשרים גישה ישירה מהאתר לתכנים כגון משחקים, תמונות וקבצי וידיאו מאתרים אחרים) או כל תוכן אחר המוצג באתר על ידי צד שלישי – על המשתמש לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו בטרם השימוש בהם ובטרם מסירה של פרטים אישיים באתרים אלה.

שינויים באתר

 

בעלת האתר רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים המפורטים באתר, כולם או מקצתם ולשנות מעת לעת את מבנה ומראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים המוצגים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם לרבות גביית תשלום עבור שירותים כאלה ואחרים. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים מעת לעת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. בעלת האתר שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלות על השימוש באתר ובשירותים המפורטים בו. משתמשי האתר נדרשים לעיין בנוסח תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של בעלת האתר מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

 

פניות לבעלת האתר

בכל שאלה אודות השירותים או התכנים המפורסמים באתר ושאלות נוספות הנוגעות לאתר ניתן לפנות לנציגי בעלת האתר בדואר אלקטרוני, בכתובת: [email protected]

הדין החל, סמכות שיפוט

הדין הנהוג בישראל יחול על תנאי שימוש אלה ולבתי המשפט המוסמכים שמושבם בעיר תל-אביב תהא הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל עניין הנודע לתנאי ההסכם והצדדים מכפיפים עצמו מרצון וללא כל אילוץ או כפיה לסמכותם זו.

========================================================