מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה ב- 6.2.2020

נעים מאוד, אני רעות רחל גבע ("בעלת האתר"), הבעלים והמפעילה של אתר reutrachel.com.

 1. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בינך לבין בעלת האתר, המורכב מתנאי השימוש (בהם ניתן לעיין על ידי הקלקה כאן ) ומדיניות פרטיות זו.
 1. לכל המונחים במדיניות הפרטיות המפורטת להלן תהא הפרשנות שנתנה להם בתנאי השימוש למעט אם יצוין אחרת במפורש במסגרת מדיניות זו להלן.
 1. מאחר ובעלת האתר מכבדת את פרטיות משתמשי האתר החליטה בעלת האתר לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר והיא מתחייבת כלפי משתמשי האתר לקיים מדיניות זו.
 1. עצם הגלישה באתר מהווה את הסכמת המשתמש כי כל פרט שתמסור וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת בעלת האתר עקב השימוש שלו באתר, יוחזקו על ידי בעלת האתר וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם, בין היתר, אך לא רק, למטרות הבאות:
 • לאפשר למשתמש לגלוש ולהשתמש בתכנים ו/או השירותים השונים המוצעים באתר, לרבות לצורך השארת תגובות;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים למשמשים באתר;
 • לצרכים פנימיים, כגון מחקר ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.
 • לצרכי התקשרות עם המשתמש.
 1. שימוש כאמור לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 ותקנותיו. בעלת האתר לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 1. המשתמש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור מידע וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.
 1. בעלת האתר תשמור על המידע לפרק זמן שאינו עולה על הנדרש ובכוונתה לשמור עליו באופן ראוי ובטוח בהתאם להוראות הדין.
 1. המשתמש יוכל בכל עת לבקש מבעלת האתר למחוק או לתקן מידע אשר מסר לה וזאת באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל: [email protected]   ובעלת האתר תפעל לעשות זאת תוך זמן סביר מקבלת הבקשה.
 1. בעלת האתר עלולה לאסוף ו/א להפיק נתונים אודות המשתמש והשימוש שהוא עושה באתר באחת או יותר מהדרכים הבאות: (א) מידע שהמשתמש יספק לחברה (ב) מידע שהזין המשתמש בעת שימושו באתר (ג) נתונים שהחברה אוספת על סמך אופן השימוש שהמשתמש עושה באתר, כגון מתי גלש באתר, מתי ואיזה תוכן או שירות חיפש באתר, מהיכן בוצע השימוש, בעזרת איזה אמצעי דיגיטלי בוצע השימוש (לרבות מחשב ומכשיר סלולארי) כתובת IP ופרטי המכשיר הסלולארי ממנו בוצע השימוש ככל שבוצע באמצעותו (ד) נתונים סטטיסטיים שאינם מזהים את המשתמש באופן אישי, כמפורט להלן.
 1. בעלת האתר משתמשת מפעם לפעם בטכנולוגיות שונות לאיסוף ואחסון של נתונים סטטיסטיים בזמן שהמשתמש מבקר ו/או משתמש באתר לרבות באמצעות קובצי Cookie או טכנולוגיות דומות וזאת לצורך תפעולה השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות נתונים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע.
 1. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. ככל שמשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש כיצד לפעול.
 1. בעלת האתר עלולה להיעזר מפעם לפעם בצדדים שלישיים, ביניהם חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר ו/או מתן שירותים אחרים. יתכן כי חלק מהפרסומות ו/או השירותים מגיעים משרתים של צדדים שלישיים. יתכן שצדדים אלה אוספים מידע אודות פעילות המשתמש. כמו כן יתכן שצדדים אלה, משתמשים במידע (שאינו כולל מידע אישי, כהגדרתו להלן), על פעילות המשתמש ברשת, בין היתר על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותו; כל זאת בכפוף למדיניות פרטיות אשר יתכן כי היא שונה ממדיניות הפרטיות של החברה והמפורטת באתריהם של אותם צדדים שלישיים.
 1. בעלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע בהתאם לחוק. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לאור האמור לעיל בעלת האתר לא מתחייבת שהאתר יהא חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה תביעה או דרישה כנגד בעלת האתר ו/או מי מטעמה היה ונגרם לו נזק, אבדן או הפסד מכל מין וסוג שהוא עקב כך שהמידע האישי שלו דלף עקב חדירה בלתי מורשית כאמור.
 1. בעלת האתר תמנע מהעברה לצד ג' של נתונים אישיים ו/או כל מידע אחר ביחס למשתמשים, אם וככל שאלה שהתקבלו אצלה ללא אישור מפורש של המשתמש. על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, בעלת האתר רשאית, אך אינה חייבת, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין, גם ללא אישור מפורש של המשתמש:
 • הפרת מדיניות פרטיות זו ו/או ההסכם ו/או כל דין.
 • קיימות הוראות דין המחייבות את בעלת האתר להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג' כלשהו.
 • במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין המשתמש לבין בעלת האתר.
 • במקרה שבעלת האתר סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: במשתמש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג' כלשהו.
 • במקרה שהפעילות של בעלת האתר תעבור לגורם אחר, בעלת האתר תהא רשאית לספק את כל המידע שברשותה לגורם שיפעיל את האתר.
 1. מובהר, כי החריגים הנ"ל לשמירת הנתונים אינם מטילים על בעלת האתר חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהוא, ולא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלת האתר בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהסרת כל ספק, מובהר כי בהסכמתו לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו מאשר בזאת המשתמש את הסכמתו לקבל מבעלת האתר ו/או שותפיה העסקיים כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, לרבות באמצעות מסרונים ו/או דואר אלקטרוני (כולל ניוזלטרים ו/או כל פרסום אחר) (להלן: “הדיוור הישיר”).המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982, כנגד בעלת האתר ו/או מי מטעמה בגין קבלת הדיוור הישיר האמור. במידה והמשתמש מעוניין להפסיק את שירות קבלת הדיוור הישיר עליו לשלוח לבעלת דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת הדיוור, לכתובת: [email protected].
 1. משתמש יקר, פעילויות ושירותים שונים במסגרת האתר עשויים לכלול תנאים נוספים בנוגע לפרטיותך. אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב, הרי שהתנאים הנוספים, ככל שיהיו, יחולו בנוסף לאלה הכלולים במדיניות זו.
 1. בכל שאלה הקשורה לתנאי שימוש אלה ניתן לפנות לבעלת האתר לכתובת הדוא"ל: [email protected].

ט.ל.ח.